„Akademia Wykonawcy Śnieżki”PROGRAM SZKOLENIOWY

 

Akademia Wykonawcy Śnieżki to autorski program szkoleniowy stworzony i realizowany przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA.
Ideą programu jest dzielenie się profesjonalną – teoretyczną i praktyczną – wiedzą z dziedziny technik aplikacji materiałów budowlanych i dekoracyjnych oraz ich właściwości i zastosowań.
Celem programu jest doskonalenie umiejętności już pracujących w zawodzie wykonawców oraz młodych adeptów sztuk budowlanych. Cel ten realizowany jest poprzez umożliwienie poszczególnym grupom beneficjentów uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych Trenerów Akademii Wykonawcy Śnieżki.
 

BENEFICJENCI PROGRAMU

 

 1.  Program szkoleniowy „Akademia Wykonawcy Śnieżki” jest skierowany do trzech grup beneficjentów:

I) Do uczniów szkół technicznych i zawodowych o profilach związanych z zawodami „malarz”, „tapeciarz”, „monter suchej zabudowy”, itp.
II) Do wykonawców na co dzień pracujących materiałami budowlanymi i dekoracyjnymi.
III) Docelowo również do innych grup zawodowych pracujących z materiałami budowlanymi i dekoracyjnymi.

Ad. I)

Akademia Wykonawcy Śnieżki
PROGRAM SZKOLENIOWY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH

 


ZAŁOŻENIA

 1.  Program jest skierowany do uczniów szkół technicznych i zawodowych o profilach związanych z zawodami „malarz”, „tapeciarz”, „monter suchej zabudowy” itp.
 2.  Jedna grupa szkoleniowa powinna liczyć około 30 osób.
 3. Uczniowie mają dzięki programowi okazję nie tylko poznać teoretyczne zagadnienia związane z prawidłowym zastosowaniem materiałów dekoracyjnych i budowlanych. Głównym elementem szkoleń jest „kontakt z żywym materiałem” – umożliwienie uczniom szkolenia z użyciem profesjonalnych materiałów zapewnionych przez Organizatora.
 4. Program ma zasięg ogólnopolski. Szczegółowy harmonogram szkoleń z podziałem na województwa będzie na bieżąco publikowany na stronie internetowej programu.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 1. Na stronie internetowej organizatora znajduje się informacja o harmonogramie szkoleń dla kolejnych województw, w których zagości Akademia Aplikacji Śnieżki, wraz z dostępnymi terminami szkoleń.
 2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej programu. Zgłoszenie następuje poprzez wybór wolnego terminu, a następnie wypełnienie formularza aktywnego przy dostępnych terminach. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji programu w poszczególnych szkołach bez podania przyczyny przed terminem rozpoczęcia szkolenia w danej szkole.
 3. Po weryfikacji przesłanego zgłoszenia szkoła zostanie poinformowana o tym czy wynik weryfikacji jest pozytywny.
   

CO SZKOŁA OTRZYMUJE W RAMACH PROGRAMU?

 1. Szkoły, które zakwalifikują się do programu otrzymują od Organizatora nieodpłatną możliwość poszerzenia kwalifikacji uczniów w ramach 6-godzinnego szkolenia z zakresu aplikacji materiałów dekoracyjnych i budowlanych. Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanego Trenera Akademii Aplikacji.
 2. Pakiet szkoleniowy obejmuje:
  1. Szkolenie teoretyczne – o formule warsztatowej, uatrakcyjnione materiałami multimedialnymi, filmami szkoleniowymi, itp.
  2. „Teorię w praktyce” – prezentację przykładowych sposobów aplikacji materiałów dekoracyjnych i budowlanych.
 3. Po przygotowaniu warsztatowym uczniowie otrzymują możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce. Dyrekcja wspólnie z Organizatorem wybiera szkolne pomieszczenie, w którym (po dokonaniu odpowiednich ustaleń) – może zostać przeprowadzona renowacja, z użyciem materiałów zapewnionych przez Organizatora.
 4. Dodatkowo uczniowie otrzymują dostęp do platformy on-line, zawierającej m.in.: materiały szkoleniowe, prezentacje, filmy, itp.
 5. Uczniowie oraz szkoła po ukończeniu programu otrzymują dyplom ukończenia Akademii Aplikacji Śnieżki.
   

CZEGO OCZEKUJEMY OD PAŃSTWA?
(warunki konieczne zrealizowania programu w danej placówce)

 1. Po zakwalifikowaniu szkoły do programu, Dyrekcja wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem, a następnie w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji programu w tej szkole, przesyła Organizatorowi informację zawierającą: imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy osoby wyznaczonej do kontaktu oraz imię i nazwisko nauczyciela, który będzie pełnił rolę Asystenta Trenera Akademii Wykonawcy. Na tym etapie Organizator wymaga od szkoły także informacji na temat pomieszczenia przeznaczonego do renowacji oraz oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Szkoła wskazuje grupę uczniów, która zostanie przeszkolona oraz nauczyciela/nauczycieli, który będzie pełnił rolę „Asystenta Trenera Akademii Aplikacji”. Do zadań „Asystenta” należeć będzie:
  1. Czuwanie nad dyscypliną niezbędną do komfortowego i efektywnego przeprowadzenia zajęć.
  2. Koordynowanie „poszkoleniowej” renowacji szkolnego pomieszczenia oraz – w razie pytań – konsultacja z Trenerem Akademii Aplikacji.
 3. Szkoła zapewnia na terenie placówki salę do przeprowadzenia szkolenia wyposażoną w:
  1. -urządzenia multimedialne niezbędne do przeprowadzenia teoretycznej części szkolenia (ekran i rzutnik multimedialny, nagłośnienie)
  2. „urządzenia” umożliwiające realizację zajęć praktycznych (sztalugi do ćwiczeń z aplikacji materiałów lub ścianę na której można wykonać ćwiczenia)

Szkoła zapewnia, iż w całym okresie realizacji programu w tej szkole wskazane wyżej urządzenia i przyrządy będą dostępne w odpowiedniej ilości oraz, iż wskazane urządzenia i przyrządy będą sprawne.

 

 1.  Szkoła wskazuje salę na terenie placówki, którą uczniowie będą mogli odnowić z użyciem materiałów przekazanych przez Organizatora. Organ Szkoły uprawniony do jej reprezentacji przed przystąpieniem do renowacji przekaże Organizatorowi pisemne oświadczenie o zdatności udostępnionego pomieszczenia do renowacji. Po akceptacji wyboru pomieszczenia przez Organizatora, wspólnie ustalany jest zakres renowacji, docelowa kolorystyka wnętrza i lista materiałów przy użyciu których renowacja zostanie wykonana. Organizator przedstawi listę materiałów dostępnych dla Szkoły celem przeprowadzenia renowacji udostępnionego pomieszczenia. Organizator oświadcza, iż wszelkie materiały przez niego dostarczone są pełnowartościowymi produktami dopuszczonymi do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają wszelkie prawem przewidziane certyfikaty oraz koncesje lub pozwolenia, jeżeli takie są wymagane. Organizator w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialny za wynik/efekt renowacji o której mowa w tym punkcie poza wadami tkwiącymi w materiałach dostarczonych przez Organizatora. W szczególności Organizator nie jest odpowiedzialny za stan początkowy pomieszczenia udostępnionego do renowacji.
 2. Po dokonaniu renowacji w sposób przewidziany w tym regulaminie oraz umowie o realizację projektu w danej Szkole, Szkoła zobowiązana jest do umieszczenia przy udostępnionym do renowacji pomieszczeniu tabliczki informacyjnej przekazanej jej przez Organizatora.
 3. Szkoła zobowiązana jest do umieszczenia informacji o realizowanym projekcie na swojej stronie internetowej. Informacja ta będzie zawierała minimalnie następujące informacje:
  1.  Informacja o realizacji projektu z podaniem jego pełnej nazwy
  2.  Informacja o Organizatorze: pełna nazwa Organizatora
  3.  Informacja o okresie realizowania projektu
  4.  Informacja zawierająca skrócony opis realizowanego programu
 4.  Szkoła wykonuje fotoreportaż z przeprowadzonej renowacji wnętrza, ukazujący poszczególne etapy prac. Reportaż składający się z minimum 30 zdjęć szkoła przesyła do Organizatora w  terminie do 14 dni od daty zakończenia prac (dalej: Utwory).
  1. Szkoła w ramach realizowanego projektu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworów, w zakresie nieograniczonego rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności obejmujących:
   1.  utrwalanie (sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji Utworów);
   2. publikowanie;
   3. przetwarzanie;
   4. digitalizację;
   5. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym;
   6. wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci multimedialnej i sieci telefonicznej;
   7. wykorzystanie fragmentów Utworów w innych dziełach/utworach;
   8.  wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;
   9. nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub kablową w pasmach kodowanych jak i niekodowanych; nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisja;
   10. sporządzenie wydruku komputerowego;
   11. zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;
   12.  wprowadzenie do odbioru;
   13. nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
   14. wykorzystanie oraz rozpowszechnianie na urządzeniach przenośnych, w sieciach telefonii komórkowej, sieciach Internetowych oraz w sieciach zamkniętych, publikacjach prasowych oraz w ramach działań i materiałów promocyjnych, reklamowych lub marketingowych;
   15. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
   16. prawo do wykorzystywania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności;
   17. prawo do wykorzystywania Utworów do celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
   18. sporządzanie wersji obcojęzycznych;
   19. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym technika drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
   20. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
   21. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
   22. prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
   23. wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM;
   24. – w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także upoważnia Instytucję Pośredniczącą do wykonywania zależnego prawa autorskiego.
  2. Przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do Utworów w ramach realizowanego projektu obejmuje również:
   1.  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie oryginału albo egzemplarzy.
   2. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 1) - kopiowanie, kserowanie, dodruki, remitowanie, a także publiczne wykonanie, udostępniania, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym również w Internecie.
 5. W przypadku nie przekazania przez Szkołę Utworów w terminie wskazanym w tym punkcie Szkoła zostanie obciążona kosztem organizacji szkolenia oraz kosztem zakupu materiałów zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora.
 6. Osobami wykonującymi renowację pomieszczenia są wcześniej przeszkoleni przez Trenera Akademii Aplikacji uczniowie, którzy przeprowadzają prace pod okiem nauczyciela, wyznaczonego wcześniej przez Dyrekcję na „Asystenta Trenera Akademii Aplikacji”.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Uzyskanie przez Szkołę oraz wszystkich uczestników programu Akademia Aplikacji certyfikatu ukończenia programu uprawnia Szkołę oraz uczestników programu do posługiwania się tym certyfikatem wobec osób trzecich.
 2. Wszystkie materiały udostępnione Szkole i uczestnikom programu przez Organizatora stanowią wyłączną własność Organizatora. Szkoła oraz uczestnicy nie są uprawnieni do posługiwania się tymi materiałami niezgodnie z ich licencją lub bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Sposób szkolenia oraz tematy poruszane na zajęciach teoretycznych jak i praktycznych stanowią własność przemysłową Organizatora.
 4. Niedopełnienie któregokolwiek z postanowień tego regulaminu przez Szkołę powoduje powstanie domniemania odstąpienia od realizacji programu w danej Szkole z przyczyn leżących po stronie Szkoły.
 5. W przypadku gdy zachowanie uczestników programu będzie powodować znaczne utrudnienia w realizacji programu Organizator ma prawo odstąpienia od realizacji programu w tej Szkole z wyłącznej winy Szkoły.
   

O NAS

Akademia Wykonawcy Śnieżki to program szkoleniowy stworzony i realizowany przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA, czołowego producenta farb i lakierów w Polsce.  Biorąc udział w szkoleniach Akademii Wykonawcy  masz niepowtarzalna szansę na zdobycie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Dodatkowo zapoznasz się z nowymi technikami malarskimi, które ułatwią Ci pracę w zawodzie.
Zapraszamy. 
 

 

WIĘCEJ

KONTAKT

Akademia Wykonawcy Śnieżka 

ul. Dębicka 44

39-207 Brzeźnica

Szkolenia szkół
Krzysztof Maziarz 
krzysztof.maziarz@sniezka.com
tel +48 14 630 66 93